Sayfa Yükleniyor
Tüzük

ÇORUM-KARGI  HACIVELİ KÖYÜ

EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA,

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı:”Çorum ili Kargı ilçesine bağlı, Hacıveli Köyü ve Malkayası mahallesinden oluşan Hacıveli Köyü halkının kurmuş olduğu ; “Çorum-Kargı Hacıveli Köyü Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”  dir. Kısaca; “HACDER” diye anılır.

Derneğin merkezi: İstanbul’da dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Yöre halkının;

Sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak. Sel baskını, yangın, deprem v.b. doğal ve doğal olmayan afetlerde yörede ve yöre dışında yaşayan halkın yardımına koşmak, maddi ve manevi destek olmak. Bu tür afetlerde korunmasız olduğu tespit edilen mahallelerde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Önlem alınamayacak durumlarda; Köy muhtarı ile iş birliği içerisinde gerekli mercilere durumu bildirip, daha emniyetli yerlere taşınmasını sağlamak. Üyelerinin kültür, sanat ve eğitim düzeylerinin yükselmesi yönünde çalışmalar yapmak. Köylüler arasındaki dostluk, dayanışma ve işbirliğini yaygınlaştırmak, köyün ekonomik yönden kalkınması için gerekli toprak analizleri yaptırarak hangi araziye hangi ürünün ekilmesi gerektiğini tespit etmek. Köyün ortak sorunlarını tespit edip çözüm bulmak. Dayanışmanın gereği olarak hemşeriler arasında yardım sandığı, kooperatif ve ticari ortaklıklar kurulmasında rehberlik etmek, köylüler ve üyeler arasında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak, köyün sorunlarını ilgililere duyurmak ve çözüm bulabilmek için; benzer amaçlarla kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak ortak çalışmalarda bulunmak amacı ile kurulmuştur.        

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek tüm çalışmalarında Anayasa ve yasalara, uluslararası anlaşmalara ve evrensel hukuk kurallarına bağlı kalır. Dernek üyelerinin düşünce, inanç, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir. Dernek, yörede, İstanbul’da ve diğer illerde yaşayan köylüler arasında sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştiği ölçüde, dostluk ilişkisinin de güçleneceğine inanır. Dernek, bu ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler. Üyelerin derneğin amaç ve ilkelerine uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir.

Dernek, amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek için;

 1. Konusunda uzman kişileri davet ederek bilimsel ve kültürel toplantılar   (kurs, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongreler v.b.) düzenler,
 2. Yöresinin kültürü ile ilgili yayınları derleyerek arşiv, kitaplık ve müze oluşturur. İlgilileri köyün sorunları ile ilgili bilgilendirir, bu konuda gerekli çalışmaları yapar,
 3. Üyelerinin ve çocuklarının katılacakları dil, bilgisayar ve beceri kursları açar,
 4. Başarılı fakat ekonomik sebeplerden okuyamayan ailelerin çocuklarına burs olanakları sağlayarak, eğitimlerine yardımcı olur,
 5. Gençlerin tanışmasını, kaynaşmasını ve yardımlaşmasını sağlamak maksadıyla her türlü kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunur veya sportif temaslara destek verebilir,
 6. Kuramsal ve uygulamalı olarak folklor ve sanat çalışmaları yapar. Halkoyunları, tiyatro, müzik, resim gibi alanlarda gösteriler, sergiler, kültür, tanışma ve kaynaşma geceleri düzenler.
 7. Çeşitli uzmanlık komisyonları ve “çalışma grupları” oluşturarak, üyelerin sosyal etkinliklerine (nişan, düğün, sünnet düğünü, cenaze,…..vb) yardım ve rehberlik eder,
 8. Yasalar çerçevesinde gerekli izinleri alarak lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzur evi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesisleri açıp işletebilir,
 9. Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için vakıf kurar, gerekli taşınır ve taşınmaz mal edinir. Her türlü inşaatı yapar veya yaptırır,
 10. Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım kabul eder, bağış ve yardımlarda bulunur,
 11. Üyelerin istekleri doğrultusunda çeşitli kooperatifler ve ticari ortaklıklar kurulmasına önderlik edebilir.
 12. Dayanışma ve Kaynaşma geceleri, geziler, konserler  tertipleyebilir. Yaz aylarında İstanbul’da ve yöresinde piknik ve yayla şenlikleri düzenleyebilir,
 13. Hemşeriler arasında iletişimi sağlayabilmek için: Kitap, dergi, gazete, bülten, bant, kaset gibi süreli ve periyodik yayınlar çıkarabilir, gerekli gördüğü yabancı yayınları tercüme ettirip bastırabilir. Bunları üyelerinin ve ilgililerin yararlanmasına sunar,
 14. İlgi alanına giren konularda çıkartılacak veya değiştirilecek yasalardan ilgili makam, kuruluş veya kişilere bilimsel görüş bildirip önerilerde bulunabilir,
 15. İlgi alanına giren dergi ve yayınlara abone olabilir,
 16. Üyelerin yararlanması için vakıf ve ilgi alanındaki diğer derneklerle işbirliği yapabilir, ortak tesis ve teşebbüslere girişebilir,
 17. Yöresini temsilen kurulmuş olan aynı amaca yönelik dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunabilir.

Burada zikredilmeyen hususlarda dernek amaçları doğrultusunda, “5253 Sayılı Dernekler      Kanunu”, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak her türlü faaliyetlerde bulunabilir.

Dernek siyasetle uğraşmaz. Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3-Üyeliğin kazanılması, müracaatlarının değerlendirilmesi, üyelik hak ve ödevleri;

 

 

 

A)Derneğin üyeleri; Derneğin üç tür üyesi vardır.

 1. Doğal üyeler:

     Çorum-Kargı –Hacıveli Köyü kökenli herkes derneğin doğal üyesidir.

 1. Kayıtlı (asli) üyeler:

Doğal üyelerden derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş olup  tüzük hükümlerine göre çalışmalara katılmak isteyip üyeliğe kabul edilenler.

3.Fahri üyeler:

Fahri üye kaydedilmelerinde derneğin amaç, ilke ve çalışmaları açısından yararlar görülenler Yönetim Kurulu kararıyla özel defterine fahri üye olarak kaydedilirler.

B)Kayıtlı (asli) üyeliğin kazanılması;

Derneğin asli üyesi olabilmek için aşağıdaki koşullar gerekmektedir:

 • Genel şartlar;

 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu  

 doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 • Özel şartlar;
 1. Maddenin (A) fıkrası (1) bendindeki Doğal üye niteliklerini taşımak,
 2. Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş olup, tüzük hükümlerine göre çalışmalara katılmak istemek,
 3. Derneğe, Genel Kurul ilanından itibaren Genel Kurul bitinceye kadar üye kaydı yapılmaz.

Yukarıdaki şartlar doğrultusunda üyelik talebinde bulunduğu halde üyelikleri,

Yönetim  Kurulunca kabul edilmeyenlerin ilk Genel kurulda itiraz hakları vardır. Genel  Kurulun kararı kesindir.

       Kurucu üyeler derneğin asli üyesidir.

     C ) Üyelik müracaatı ve değerlendirme;

Derneğe kayıtlı (asli) üye olmak isteyenler dolduracakları üye bildirim formu ve 3 adet    vesikalık fotograf (dilekçe ile başvurularda arkalı önlü nufus cüzdan fotokopisi ve 2 asli üyenin öneri yazısı istenir.) ile derneğe başvururlar. Bu bildirim formunu üyelik için kendilerini önerecek iki asli üye imzalar. Dernek Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruları, üyeliğe kabul veya üyeliğin reddi şeklinde karara bağlar. Sonucu karar tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgiliye yazı ile bildirir.Üyeliğin red nedeninin açıklanması zorunluluğu yoktur.

 

D ) Üyelik Hak ve ödevleri;

 1. Serbestlik: Üyeliğe giriş ve üyelikten istifa isteğe bağlı olup zorlama yapılamaz. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler bu tüzükte kendilerine tanınan haklardan yararlanır.
 2. Eşitlik: Üyeler eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve meshep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz
 3. Oy kullanma hak ve yetkisi; Her üye, genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler, yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve genel kurul kararına uymak, yetkili kurullarca verilen görevleri yapmak ve ödentilerini düzenli bir biçimde ödemek zorundadırlar. Üye makul süre içinde ve derneğin amaçlarını aksatmayacak şekilde geçerli özürünü bildirerek verilen görevden affını isteyebilir.

Madde 4 – Üyelikten çıkma ve tekrar üye olma;

Üyelikten çıkma istifayla olur. Dernek üyeleri kendiliğinden üyelikten ayrılma hakkını kullanıp istifa edebilir. İstifa dilekçesi yazılı olarak bağlı bulunduğu yönetim kuruluna verilir. Üye istifa iradesini açıklamak suretiyle derneğe karşı olan sorumluluklarından hemen kurtulacağı gibi, istifa tarihinden sonraki dernek eylem ve işlemlerinden sorumlu da olamaz. İstifa, kimsenin onay ve kabulüne bağlı değildir. Ancak, istifa dilekçesini görev olarak; yönetim kurulunun gündemde görüşmesi karara bağladıktan sonra, kaydını silmesi zorunludur. Üyeliği bağlı bulunduğu yönetim kurulu kaldırır. Ayrılmak isteyen üye o güne kadar tahakkuk etmiş borçlarını ve taahhütlerini yerine getirir. İstifa yada başka bir sebeple ayrılıp da yeniden üye olmak isteyenler hakkında ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

 Madde 5 – Üyelikten çıkarılma ve Üyeliğin hükümsüz kalması ;

 • Üyelikten çıkarılma:
 1. Derneğin varlığını tehlikeye düşürücü ve amacının gerçekleşmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar,
 2. Üst üste iki Genel Kurula izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmayanlar, disiplin kuruluna sevkedilir,
 3. Yüz kızartıcı veya dernekler kanununun üyeliği yasaklayıcı suçlardan kesin hüküm giymiş olanlar, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar,
 4. Dernek başkanı veya sekreterinin yıllık aidatı ödemesi için bir takvim yılı içinde üç ay ara ile iki kez iadeli taahütlü mektubuna rağmen ödeme yapmayan üyenin üyeliği, ilk mektup tarihinden itibaren sonraki 6.ayın bitiminde düşer. Üye, daha sonra aidatını öderse; yeniden giriş işlemi ilgili yönetim kurulu kararıyla olur,
 5. Üyelerce üyelikten ihracı talep edilenler, yönetim kuruluna bildirilir. Talebin kabulü durumunda, üyelikten ihraç edilirler. Bu karar ilgili üyeye duyurulur,
 6. Dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapanlarla herhanği bir siyasi partinin veya siyasi düşüncenin propagandasını yapan veya yapmaya çalışanlar, yönetim kurulunun kararı ile üyelikten geçici veya sürekli olarak çıkarılırlar.

 • Üyeliğin hükümsüz kalması:

           Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği hükümsüz kalır:

 1. Derneğe üye olma hakkının kaybedilmesi,
 2. yönetim kurullarına üyelikten ayrılma dilekçesinin ulaşması,
 3. Ölümler,
 4. Derneğin amacına ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket edenler,
 5. Onur kırıcı davranışlarda bulunan, geçimsizlik ve uyumsuzluk yaratan üyeler,

Dernek üyeliğinden çıkarılmak istenen üyenin durumu, Yönetim Kurulunda görüşülür. Yönetim Kurulu genel hükümlere göre üyeyi aklar veya üyelikten çıkarır.

Genel Kurulca seçilen yöneticilerin bu tür eylemde bulunmaları halinde durumları kendi kurullarınca ilgili üye toplantıya alınmaksızın incelenir ve alınan karar, ilgili üyeye iletilir. Üyelikten çıkarılma kararına karşı ilgililer, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinerisinde derneğin ilk Genel Kurulunda görüşülmek üzere itiraz edebilir. İtiraz halinde üyelik yükümlülükleri devam eder. Süresinde itiraz edilmediği taktirde üyelikten çıkarılma kararı kesinleşir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetim kurulu,
 4. Onur kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Kasım ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

      Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu dokuz asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Madde 11-Dernek Başkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları;

Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Dernek tüzel kişiliğini temsil eder. Tüzük hükümlerinin uygulanmasını sağlar. Yönetim Kurulu’nun kararlarına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği demeçlerden tek başına sorumludur. Yönetim Kurulu’nun kararlarına dayanmaksızın dernek adına yaptığı harcamaları belgeleri ile birlikte Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak, gerekli açıklamaları yapmak zorundadır. Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu’na sırası gelen yedek üye çağrılır. Yedek üyenin de katılması ile toplanan Yönetim Kurulu kendi içinden yeniden bir Başkan seçer. Bu süre içerisinde, veya Başkanın vekalet verdiği durumlarda; Başkan vekili , Başkan’ın görevini üslenir.

      Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 

      Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

      Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Diğer gelirler.

Derneğin İç Denetimi

Madde 14-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir

Derneğin Borçlanma Usulleri     

Madde 15-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 16-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 17-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 18- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 19-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

  Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ağustos ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

        Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Çorum-Kargı Hacıveli Köyü Eğitim,Kültür,Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, Derneğin feshi halinde mevcut paralar ve mallar Çorum-Kargı Hacıveli Köyü tüzel kişiliğine devrolunur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin;

  Adı ve Soyadı Görev Unvanı imza
1 Yaşar AKTAŞ Başkan  
2 Uğur GÖKIRMAK Başkan Yardımcısı  
3 Şadan TORUŞ Muhasip Üye  
4 Cemil ÇETİN Muhasip Üye  
5 Habib AYDIN Üye  
6 Adem AYDIN Üye  
7 Kerim AKGÜN Üye  

Madde 23 -Bu tüzük 23 (Yirmiüç)  maddeden ibarettir.

Yorumlar kapatıldı.

Elif Terlik
Elif Terlik
Adem’ce
Şiir tadında paylaşımlar
GÜNEŞTEPE SÜRÜCÜ KURSU
GÜNEŞTEPE SÜRÜCÜ KURSU
Kimler Çevrimiçi
Şuanda 1 ziyaretçi çevrimiçi
Arama
Hacder'e abone ol

Hacder'e abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 370 aboneye katılın

Dosya gönder


Yükle


Yükleme Rehberi: uploads